ඇස් දෙකේ මායම

මතක ඇතුව ලියපන් උඹත්ඒ ඇස් දෙකේ මායමමමත් කවි ලිව්වේඒ ඇස් දෙකටදැන්උඹේ වාරයමට වඩා ගලපහන් පදනැත්තම් උඹටත් මගේම සෙත….

Comments

  1. 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎

    ReplyDelete
  2. 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎

    ReplyDelete

Post a Comment